Jak se zasadit o ještě nižší volební účast do té Unie

Volby EU Rozhodně nehodlám unavovat čtenáře axiomy typu: volby jsou jedinečný nástroj, díky kterému může volič přímo ovlivnit povolební politické dění, volby jsou svátek demokracie, když jsou volby, má se jít volit apod. Ani zde nebudu oponovat názorům mně tolik vzdáleným, které podle průzkumů sdílí 48 % lidí, že poslední volby byly zbytečné a nemohou nic změnit. Ba dokonce ani tím, že jsem zvyklý tento svátek slavit jako člen volebních okrskových komisí a co mě k tomu vede. Chtěl bych se s Vámi podělit o negativní zkušenost, která dokazuje, že již tak tragicky malou účast voličů u voleb dokážeme legislativními nedostatky ještě snížit.

Tedy k věci. V den voleb dorazila do volební místnosti s přibližně dvouletou holčičkou maminka, která se pokusila (stejně jako naprostá většina voličů) svým občanským průkazem volební okrskové komisi (VOK) prokázat svou totožnost, aby jí bylo umožněno se voleb zúčastnit. Naneštěstí jejímu občanskému průkazu chyběl jeden roh a přebýval doprovodný doklad, což je v praxi předzvěstí toho, že VOK musí spustit nestandardní způsob ověřování totožnosti voliče. Hned při zahájení této procedury se potvrdilo, že paní byla na voličském seznamu našeho okrsku vyškrtnuta z důvodu změny trvalého bydliště. Potkalo ji něco, co je soudě dle zkušeností mé rodiny v tomto věku zcela běžné – přestěhovala se. Skutečnost, že se nejedná o nic neobvyklého, potvrzují i neověřené statistiky úřadu městské části (ÚMČ), kdy v době od vytištění (finalizace) voličského seznamu do prvního dne konání voleb, tj. od 13.5.  do 23.5.2014 se počet obyvatel s žádostí o změnu trvalého bydliště odhaduje na 400 – a to mluvíme jen o změnách z/nebo na Prahu 2.

Tato paní se k nám dostavila z volebního okrsku jiné městské části, příslušné jejímu současnému trvalému pobytu, kde jí VOK neumožnila volbu, protože právě z důvodu změny jejího trvalého bydliště ještě nebyla uvedena na tamním voličském seznamu. Díky laskavé pomoci volebního štábu byla analýza tohoto případu dokončena v řádech několika málo minut.  Jako člen VOK jsem byl následně postaven před úlohu, která se mi, vzhledem k obsahu nabytých informací, maximálně příčila – musel jsem seznámit voličku 1. s popisem stavu a 2. s možnými východisky:

  1. Popis stavu
  2. V souladu se Zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, §28, odst. 4, písm. e) provedl ÚMČ vyškrtnutí všech voličů, kteří„…byli přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné obce v České republice; o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vydá obecní úřad voliči na jeho žádost potvrzení.“ Volba by této voličce bývala mohla být umožněna v okrsku příslušnému původnímu trvalému bydlišti pouze za předpokladu, že by před změnou trvalého pobytu, v čase nejdéle do 8.5.2014 zažádala o voličský průkaz. O voličský průkaz nezažádala – proč taky, v době voleb se zdržovala v místě svého trvalého bydliště.
  3. Možná východiska
  4. Vyžádat si na volebním štábu MČ potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. S tímto potvrzením dorazit do příslušné volební místnosti nového trvalého bydliště a přesvědčit tamní volební komisi, aby ji umožnila odvolit tam; neúčastnit se voleb do Evropského parlamentu v roce 2014.
Shora uvedený zákon tak taxativně vymezuje povinnost obecního úřadu bezpodmínečně vyškrtnout dotčené voliče, že na rozdíl od aktuálně propíraného požadavku „ne více než 1 volič za plentou“ nestanoví žádné podmínky, za kterých ano (všimněte si prosím malého „a“). Tam je podle Zákona č. 62/2000 Sb., §36, odst. 7 přípustné umožnit přítomnost jiného voliče. „S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič”. Nemusí se tedy nutně jednat o automatické porušení volebního zákona, jak chybně spekulovala některá média.

Z pochopitelných důvodů se volička v dané situaci rozhodla pro poslední zmiňované východisko. Stydím se za to, že jsem byl nucen být prodlouženou rukou tohoto legislativního paskvilu, který nejspíše vychází z předpokladu, že se nejméně jednou za pět let, ve vazbě na vyhlášený termín voleb do evropského parlamentu, na tři týdny zastaví fluktuace obyvatelstva, popř. že si kvůli volbám každý volič alokuje raději jeden den na přípravu (voličský průkaz, potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu…) a jeden půlden na samotnou volbu. Mrzí mě, že jsem byl nucen odepřít volební právo voličce, která na rozdíl od převážné většiny obyvatel členského státu EU s názvem Česká republika projevila o volby skutečný zájem.

Bylo by zajímavé znát tvrdá data povolebních analýz v kategorii: „Nevolil, protože se v době voleb přestěhoval.“ Snad by tím došlo k prozření všech, kteří se podíleli na této voličsky velmi nekomfortní situaci. Snad by to i iniciovalo zjednodušující změnu. Snad by tato změna v konečném důsledku mohla znamenat např. pokoření hranice volební účasti 20 %. Ačkoli nemůže být sporu o tom, že i tak by se jednalo o mizivou volební účast.

Psáno pro: http://www.pravybreh.cz/