Komise výchovy a vzdělávání, komentář k zasedání 04/2017

Znak Praha 2Dne 25.04.2017 se konalo třetí zasedání Komise výchovy a vzdělávání (KVV) RMČ Praha 2. Zde uvádím svůj osobní komentář: Telegraficky, Rozhodnutí, Prognózy.

Telegraficky

 • Schválen program jednání
 • Projednání návrhů dotačních programů
  • Podpora sportu
  • Podpora mimoškolních aktivit
 • Projednání žádosti o pronájem obecních bytů pedagogům
 • Projednání žádostí školské rady ZŠ Vratislavova

Přijatá rozhodnutí

 • Podpořeny návrhy dotačních programů
  • Podpora sportu
   • Diskuse z minulého roku se prakticky opakovala. KVV prostřednictvím Ing. Šolce vstoupí do jednání s Tělocvičnou jednotou Sokol Praha, Královské Vinohrady. Předložený návrh doporučen ke schválení RMČ, žadatelé budou informováni po rozhodnutí RMČ.
  • Podpora mimoškolních aktivit
   • Kvalita podaných žádostí obecně uspokojivá. Předložen návrh doporučen ke schválení RMČ, žadatelé budou informováni po rozhodnutí RMČ.
 • KVV doporučila vyhovět žádostem o pronájem obecních bytů pedagogům
 • Žádost školské rady ZŠ Vratislavova k řešení dopravní situace okolo školy postoupena k řešení. Stejně jako žádost o zakoupení vybavení pro hřiště.

   Prognózy/Průběh

   Každoročně se při projednávání dotačních programů nejvíce zasekneme u dvou bodů:
   1. Příspěvek na provoz sportovní haly Folimanka - energie;
   2. Příspěvek na provoz Sokola Královské Vinohorady - energie.
   Nejinak tomu bylo letos. V rozpočtu se jedná o značné částky. Sám mám trochu problém podporovat příspěvky na spotřebovanou energii. Mnohem raději bych projednával žádosti o investiční akce, které by přispěli k rozvoji budov s cílem snížit značnou energetickou spotřebu. Tyto žádosti se navíc každoročně opakují. Na můj návrh vstoupí KVV do jednání s T. J. Sokol Praha, Královské Vinohrady o dalším rozvoji objektu.

   Nemohu se ubránit potřebě vyzvat školskou radu ZŠ Vratislavova k užší spolupráci s vedením školy. Dopravní situací se delší dobu zabývá pan ředitel (ve spoluprací s KVV, Odborem dopravy a územního rozvoje a Městskou policií). Jistě rád pomůže i s provozními věcmi, jako je vybavení hřiště.

   Disclaimer

   Tento komentář je osobním názorem účastníka jednání a rozhodně jej nelze považovat za oficiální stanovisko ÚMČ Praha 2, ani za oficiální zápis z tohoto jednání.